Palloliitto päivittää harrastustoiminnan ohjeita

Julkaistu

  Palloliitto on tehnyt päivityksiä 6.3. jalkapallon ja futsalin harrastustoiminnasta. Palloliitto seuraa ohjeistuksessaan Olympiakomitean linjauksia. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

  Ohjeistus huomioi tartuntatautilain ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) sekä sen pohjalta annetut muut ministeriöiden tekemät harrastuksiin vaikuttavat linjaukset. Suomessa on siirrytty valtioneuvoston päätöksellä koronatorjuntatoimissa toimenpidetasolle kaksi (Taso 2), mikä tulee huomioida myös lasten ja nuorten harrastamisessa.

  Palloliitto muistuttaa, että seurojen toimintaan vaikuttavat lisäksi alueellisten tai paikallisten viranomaisten päätökset, jotka ovat seurojen toiminnassa velvoittavia. 

  Harjoittelun toteuttamisen osalta Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet turvallisen harjoittelun periaatteet >>

  Ohjeissa kuvattuja terveysturvallisuuden toteutumiseen tähtääviä lisärajoituksia suositellaan noudatettavaksi jalkapallo- ja futsaltoiminnassa seuraavasti:

  • Vuonna 2008 syntyneet ja tätä nuoremmat sisätiloissa tapahtuvan harjoittelun osalta
  • Vuonna 2007 syntyneet ja vanhemmat lapset ja nuoret sekä sisällä että ulkona tapahtuvan harjoittelun osalta

  Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla voivat vuonna 2008 syntyneet ja nuoremmat ikäluokat harjoitella ulkona pelinomaisesti (max 50hlö), mutta sisätiloissa (max 10hlö) toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä vältetään lähikontakteja ja/tai fyysistä kontaktia. 

  Vuonna 2007 syntyneiden ja vanhempien toiminnassa 2 metrin turvavälejä tulee noudattaa myös ulkotiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa, ja pelinomainen harjoittelu fyysisillä kontakteilla ei ole mahdollista.

  Yli 20-vuotiaiden harrastetoiminta on edelleen keskeytetty.

  Toiminta jalkapallohalleissa

  Lapset ja nuoret voivat edelleen harjoitella jalkapallohalleissa, kun huolehditaan maksimissaan 10 henkilön harjoitusryhmistä ja tilojen asianmukaisesta rajaamisesta. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 henkilön ryhmiä ilman, että ryhmien välille syntyy tosiasiallista kontaktia. 

  Isossa jalkapallohallissa voi olla maksimissaan 4 enintään 10 pelaajan ryhmää (mukaan lukien valmentaja), kun alueet ovat vähintään 40*30 metrin kokoiset ja erotettu toisistaan vähintään 5 metrin levyisin turva-aluein tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi tulee varmistaa, että ryhmät eivät kohtaa toisiaan harjoitustapahtuman aikana. Tämä koskee lapsia (vuonna 2008 syntyneet ja nuoremmat) sekä nuoria (vuonna 2007 syntyneet ja vanhemmat).

  Ammattiurheilu

  Ammattiurheilu jää tilapäisen tartuntatautilain muutoksen rajoitus- ja sulkutoimenpiteiden ulkopuolelle.

  Olympiakomitean kanssa on linjattu, että jalkapallossa tämä tarkoittaa A-maajoukkuetoimintaa ilman yleisön läsnäoloa sekä miesten kolmea ylintä sarjatasoa ja naisten kahta ylintä sarjatasoa. Näissä sarjoissa pelaajat ovat kirjalliseen pelaajasopimukseen perustuen ammatinharjoittajia.

  Palloliitto toivoo, että kunnat tarkastavat asiaan liittyviä ratkaisujaan siltä osin, kun ne eivät ole linjassa Olympiakomitean linjausten kanssa. 

  Myös ammattiurheilussa tulee toimia vastuullisesti ja noudattaa terveysturvallisuudesta annettuja ohjeistuksia.

  Paikalliset rajoitukset vaihtelevat

  Kaikessa toiminnassa on luonnollisesti huomioitava, että tartuntatautilain muutoksen nojalla aluehallintovirastot ja kunnat voivat asettaa valtioneuvoston periaatepäätöstä tiukempia alueellisia ja paikallisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

  Palloliiton ohjeistus on yhtenäinen Olympiakomitean suositusten kanssa >> 

  Tarkista alueesi epidemiatilanne täältä >>

  Lisätietoa ja ajantasaiset ohjeistukset, suositukset ja määräykset koronavirusepidemiasta löytyvät ValtioneuvostonTHL:n ja AVI:n sivuilta.

  Lisätietoa saat oman alueesi aluepäälliköltä: 

  Eteläinen alueTaneli Haara, taneli.haara(a)palloliitto.fi
  Itäinen alue: Janne Pieviläinen, janne.pievilainen(a)palloliitto.fi
  Läntinen alue: Jouni Koivuniemi, jouni.koivuniemi(a(palloliitto.fi
  Pohjoinen alue: Esa Saajanto, esa.saajanto(a)palloliitto.fi

  På svenska:

  Bollförbundet uppdaterar sina anvisningar för hobbyverksamhet

  Bollförbundet har den 6 mars uppdaterat sina anvisningar för hobbyverksamhet inom fotboll och futsal. Bollförbundet följer direktiven givna av Finlands Olympiska Kommitté. Dessa anvisningar gäller tills vidare.

  Anvisningarna beaktar lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets principbeslut (25.2) samt övriga ministeriedirektiv angående hobbyverksamhet som givits på basen av principbeslutet. Enligt statsrådet har Finland övergått till åtgärdsnivå två (Nivå 2) i covid-epidemins restriktionsåtgärder, vilket även bör beaktas inom all hobbyverksamhet för barn och unga.

  Bollförbundet påminner att regionala eller lokala myndighetsbeslut även påverkar föreningarnas verksamhet. Det är obligatoriskt att följa dessa beslut inom föreningsverksamheten.

  Undervisnings- och kulturministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt en lista med principer för tryggt tränande.

  De beskrivna tilläggsrestriktionerna är utarbetade för att det ur ett hälsoperspektiv ska vara så tryggt som möjligt att träna. Vi rekommenderar att de följs på följande sätt inom fotbolls- och futsalverksamheten:

  • 2008 födda och yngre barn vid träning inomhus
  • 2007 födda och äldre barn och unga vid träning både inom- och utomhus

  I praktiken innebär det här att 2008 födda och yngre åldersklasser kan träna utomhus på ett spelliknande sätt (max 50 personer), medan träningen inomhus (max 10 personer) förverkligas så att man undvikar all nära kontakt. Dessa anvisningar gäller i de områden som är inne i upptrappnings- eller spridningsfasen.

  Då 2007 födda och äldre barn och unga tränar måste ett säkerhetsavstånd beaktas också då man tränar utomhus. Det är inte möjligt att träna så att närkontakter uppstår.

  Hobbyverksamheten för över 20-åringar är fortfarande avbruten.

  SÅ HÄR TRÄNAR MAN I FOTBOLLSHALLAR

  Det är fortfarande möjligt för barn och unga att träna i fotbollshallar, så länge som träningsgrupperna består av max 10 personer och om utrymmena är korrekt avgränsade. I stora motionssalar eller i andra stora utrymmen kan flera olika grupper på 10 personer träna samtidigt så att grupperna inte är i kontakt med varandra.

  I en stor fotbollshall kan samtidigt fyra grupper på max 10 personer (inklusive tränaren) vistas då områdena är minst 40*30 meter till sin storlek samt avgränsade från varandra med en säkerhetsmarginal på minst 5 meter. Dessutom bör man försäkra sig om att grupperna inte möter varandra under träningspasset. Denna anvisning gäller barn (2008 födda och yngre) samt unga (2007 födda och äldre).

  ELITIDROTT

  Den tillfälliga förändringen i lagen om smittosamma sjukdomar omfattar inte elitidrott.

  Bollförbundet har tillsammans med Finlands Olympiska Kommitté definierat elitidrott som A-landslagsverksamhet utan publik, de tre högsta serienivåerna för herrar samt de två högsta serienivåerna för damer. Spelarna i dessa serier är enligt sina skriftliga spelarkontrakt yrkesutövare.

  Bollförbundet hoppas att kommunerna ser över sina lösningar i ärendet i de fall där de inte är i enighet med Olympiska Kommitténs direktiv.

  Även inom elitidrotten bör man agera ansvarsfullt samt följa instruktionerna om hälsosäkerhet.

  DE LOKALA RESTRIKTIONERNA VARIERAR

  Man bör naturligtvis inom all verksamhet beakta att det på basen av förändringen i lagen om smittosamma sjukdomar är möjligt för regionförvaltningsverken och kommunerna att utlysa ännu striktare regionala och lokala restriktioner (jämfört med statsrådets principbeslut) inom närings- och hobbyverksamhet i de fall där det är nödvändigt för att förhindra spridningen av epidemin.

  Bollförbundets anvisningar är i enlighet med Finlands Olympiska Kommittés rekommendationer.

  Kontrollera epidemiläget i din region här >>

  På statsrådets, THL:s och RFV:s webbplatser hittar man mer information samt ikraftvarande instruktioner, rekommendationer och bestämmelser angående covid-epidemin.


  Mer information får du av regionchefen för din region:

  Södra regionen: Taneli Haara, taneli.haara(a)palloliitto.fi

  Östra regionen: Janne Pieviläinen, janne.pievilainen(a)palloliitto.fi

  Västra regionen: Jouni Koivuniemi, jouni.koivuniemi(a(palloliitto.fi

  Norra regionen: Esa Saajanto, esa.saajanto(a)palloliitto.fi

  Juttua muokattu 8.3: Korjattu kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueille kohdennettua ohjeistusta vuonna 2008 syntyneiden harjoittelusta sisätiloissa sekä tarkennettu vuonna 2007 syntyneiden ja vanhempien harjoitteluohjeita ulkona.Lisätty ruotsinkielinen versio.

  • korona