Suomen Palloliitto tarkentaa Pelipaikan ja Tason henkilötietojen keräämisen perustetta

Julkaistu

  • Seuratoiminta

Seurat voivat jatkaa jäseniensä tietojenkäsittelyä Pelipaikassa ja Palloliitto tekee seurojen kanssa sopimuksen tietojen luovuttamisesta seuran henkilörekisteristä Pelipaikkaan.

Pelipaikan henkilötietojen käsittelyperuste muuttuu. Aiemman suostumuksen sijaan jatkossa käsittelyn peruste on ensisijaisesti lisenssimaksuun (Pelipassi) perustuva sopimussuhde. Käsittelyperusteen tarkennus on seurausta tietosuojalainsäädännössä tapahtuvista muutoksista. Seurojen käsittelyperusteena voi toimia jatkossakin jäsenyyssuhde omaan jäsenistöönsä.

Käytännössä muutos näkyy niin, että suostumuksia ei tule enää kerätä Pelipaikkaa varten vaan Palloliitto tekee seurojen kanssa sopimuksen säännönmukaisesta luovutuksesta henkilötietojen osalta.

Seuran henkilörekisteristä tapahtuu säännönmukainen luovutus Pelipaikkaan. Kyseistä tarkoitusta varten Suomen Palloliitto tekee sopimuksen jäsenseurojen kanssa tietojen luovutuksesta. Säännönmukainen luovutus tulee kuvata seuran jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen. Palloliitto laatii seuroille esimerkkilausekkeen siitä, millä tavoin tämä tulee tietosuojaselosteessa ilmaista.

Palloliitto tiedottaa asiasta tarkemmin lähiaikoina ja toimittaa seuroille uuden ohjeistuksen sekä tukimateriaalia. Voit lukea päätöksen taustoista tarkemmin alta.

Lisätietoja: [email protected]

- - -

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) sisältää tyhjentävän luettelon käsittelyperusteista, joilla luonnollisen henkilön henkilötietoja saa käsitellä.

Suomen Palloliitto on juridisen konsultoinnin jälkeen päätynyt ratkaisuun, että se tulee tarkentamaan käsittelyperustetta henkilötietojen keräämiseen. Aiempi peruste on ollut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(a) artiklan mukainen rekisteröidyn henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Koska Suomen Palloliitto käsittelee henkilötietoja mahdollistaakseen urheilutoiminnan pelipassien kautta, Pelipaikan ensisijainen käsittelyperuste tietosuoja-asetuksen mukaan on sopimus (ml. sen valmistelu ja täytäntöönpano). Tätä käsittelyperustetta sovellettaisiin siltä osin, kuin kerättyä henkilötietoa tarvitaan pelipassin ja siihen liittyvän palvelun toimittamiseksi.

Toissijaisesti käsittelyperuste on asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa tietyin edellytyksin siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä sopimussuhteen perusteella.

Seurojen osalta käsittelyperuste on jäsenyyssuhde. Yhdistyksen jäsenluettelon pitämistä koskevan yhdistyslain (503/1989) 11 §:n pääsäännön mukaan yhdistykset saavat pitää luetteloa omista jäsenistään, koska niillä on tähän lakiperusteinen velvollisuus.

  • Kaakkois-Suomi
  • Itä-Suomi
  • Keski-Suomi